explorers of the planet earth (2021)

V této autorské knize jsem se snažila vylíčit „budoucí dějiny“. Je to „archeologická publikace“ zkoumající budoucí civilizaci, která z nějakého důvodu zanikla. Koncepce této knihy ponechává velký prostor pro fantazii diváka, protože je vytvořen (záměrně) velmi neexplicitně a klade různé otázky. Čtenáři této autorské knihy se mohou zamyslet nad tím, proč tato civilizace skončila, jaká tato civilizace byla apod. A také – závěr této knihy je na divácích. Uvnitř knihy jsou analogové fotografie, mé kresby a krátké popisy. Tuto knihu jsem vytvořila pro svou bakalářskou práci a je to jedna z mých nejoblíbenějších prací, protože se zabývá dystopií / antiutopií a sci-fi.

In this author‘s book I was trying to depict „future history “. It‘s an „archaeological publication“ examining a future civilization that extincted for some reason. The concept of this book leaves a big space for the viewer‘s fantasy, because it‘s made (on purpose) very non-explicitly, and it asks various questions. The viewers of this author‘s book can reflect on the reason why has this civilization ended, what was the civilization like etc. And also — the conclusion of this book is up to the viewers. Inside the book, there are film photographs, my drawings and short descriptions. I made this book for my bachelor thesis and it‘s one of my favorite works, because it deals with dystopia / antiutopia and sci-fi.